Tổng hợp sự kiện tuần 08/07 - 14/07

Gói ưu đãi

♦ Thời gian: Từ ngày 08/07 - 14/07
♦ Phạm vi: Toàn Server
1. Quà Bát Quái Thông Bảo
Thời gian: Chia thành 2 giai đoạn:
Ngày 08/07 - 11/07
Tên gói 
Vật phẩm
Giá VNĐ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x300, Vé Thông Bảo x10Thành Bội Thu (3 ngày) x1, Ngọc Truyền Thừa-Cao x20, Tăng Tốc Thường 30 Phút x6
100,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x980, Vé Thông Bảo x20, Ngọc Truyền Thừa-Cực x18, Quà 5000 Bạc x20, Tăng Tốc Thường 30 Phút x12
300,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x1980, Vé Thông Bảo x40, Ngọc Truyền Thừa-Cực x40, Quà 15000 Bạc x10, Tăng Tốc Thường 30 Phút x24
500,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x3280, Vé Thông Bảo x60, Ngọc Truyền Thừa-Cực x80, Quà 50000 Bạc x5, Tăng Tốc Thường 1 Giờ x24
1,000,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x6480, Vé Thông Bảo x100, Ngọc Truyền Thừa-Cực x160, Quà 50000 Bạc x10, Tăng Tốc Thường 1 Giờ x48
2,000,000 vnđ
Thành Bội Thu (3 ngày)
Ngày 12/07 - 14/07
Tên gói 
Vật phẩm
Giá VNĐ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x300, Vé Thông Bảo x10Minh Bài Kim Khoa Ngọc Luật, Ngọc Truyền Thừa-Cao x20, Tăng Tốc Thường 30 Phút x6
100,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x980, Vé Thông Bảo x20, Ngọc Truyền Thừa-Cực x18, Quà 5000 Bạc x20, Tăng Tốc Thường 30 Phút x12
300,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x1980, Vé Thông Bảo x40, Ngọc Truyền Thừa-Cực x40, Quà 15000 Bạc x10, Tăng Tốc Thường 30 Phút x24
500,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x3280, Vé Thông Bảo x60, Ngọc Truyền Thừa-Cực x80, Quà 50000 Bạc x5, Tăng Tốc Thường 1 Giờ x24
1,000,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x6480, Vé Thông Bảo x100, Ngọc Truyền Thừa-Cực x160, Quà 50000 Bạc x10, Tăng Tốc Thường 1 Giờ x48
2,000,000 vnđ
Minh Bài Kim Khoa Ngọc Luật

2. Gói Quà Ưu Đãi Bát Quái
• Mỗi gói có thể mua 1 lần/ngày, gói quà đặt lại mỗi ngày.
• Mua gói Ưu Đãi Bát Quái 1 sẽ xuất hiện gói Ưu Đãi Bát Quái 2.
Tên gói
Vật phẩm
Giá VNĐ
Ưu Đãi Bát Quái 1
Vàng x60, Vé Thông Bảo x5, Ngọc Truyền Thừa-Cực x4, Túi Tài Nguyên Xây Thành Lv2 x5
20,000 vnđ
Ưu Đãi Bát Quái 2
Vàng x60, Vé Thông Bảo x5, Ngọc Truyền Thừa-Cực x10, Túi Tài Nguyên Xây Thành Lv3 x10, Tăng Tốc Thường 15 phút x10
50,000 vnđ

3. Tài Nguyên Ưu Đãi
• Gói quà chỉ bán trên trang web pay.zing.vn.
• Xuất hiện cùng lúc 3 gói, mỗi gói có thể mua 1 lần, thời gian đặt lại 00:00 sáng hàng ngày.
Tên gói
Vật phẩm
Giá VNĐ
Tài Nguyên Ưu Đãi 1
Vàng x60, Quà 5000 Gỗ x20, Quà 5000 Đá x20
20,000 vnđ
Tài Nguyên Ưu Đãi 2
Vàng x180, Quà 15000 Gỗ x15, Quà 15000 Đá x15
50,000 vnđ
Tài Nguyên Ưu Đãi 3
Vàng x300, Quà 50000 Gỗ x10, Quà 50000 Đá x10
100,000 vnđ

4. Gói Thần Binh
Giai đoạn 1: từ ngày 08/07 – 11/07. Chỉ mua 1 lần.
Tên gói
Vật phẩm
Giá VNĐ
Cẩm Nang Gia Cát
Vàng x3280, Trường Hà Ngâm x1, Bạc x800.000, Đá Cường Hóa x88, Đá Tinh Luyện x88
1,000,000 vnđ
Trường Hà Ngâm
Giai đoạn 2: từ ngày 12/07 – 14/07. Chỉ mua 1 lần.
Tên gói
Vật phẩm
Giá VNĐ
Dùng Binh Như Thần
Vàng x3280, Binh Lương Tây Phù x1, Bạc x800.000, Đá Cường Hóa x88, Đá Tinh Luyện x88
1,000,000 vnđ
Binh Lương Tây Phù

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long