Tổng hợp sự kiện tuần 24/06 - 30/06

Gói ưu đãi

♦ Thời gian: Từ ngày 24/06 đến ngày 30/06
♦ Phạm vi: Toàn Server
1. Quà Bát Quái Thông Bảo
Thời gian: Chia thành 2 giai đoạn:
• Ngày 24/06 - 27/06 (sau ngày 27/06 bắt đầu reset trở lại)
• Ngày 28/06 - 30/06
Tên gói 
Vật phẩm
Giá VNĐ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x300, Vé Thông Bảo x10Khung Chat Bút Nghiêng x1, Ngọc Truyền Thừa-Cao x20, Tăng Tốc Thường 30 Phút x6
100,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x980, Vé Thông Bảo x20, Ngọc Truyền Thừa-Cực x18, Quà 5000 Bạc x20, Tăng Tốc Thường 30 Phút x12
300,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x1980, Vé Thông Bảo x40, Ngọc Truyền Thừa-Cực x40, Quà 15000 Bạc x10, Tăng Tốc Thường 30 Phút x24
500,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x3280, Vé Thông Bảo x60, Ngọc Truyền Thừa-Cực x80, Quà 50000 Bạc x5, Tăng Tốc Thường 1 Giờ x24
1,000,000 vnđ
Bát Quái Thông Bảo
Vàng x6480, Vé Thông Bảo x100, Ngọc Truyền Thừa-Cực x160, Quà 50000 Bạc x10, Tăng Tốc Thường 1 Giờ x48
2,000,000 vnđ
Khung Chat Bút Nghiêng

2. Gói Quà Ưu Đãi Bát Quái
• Mỗi gói có thể mua 1 lần/ngày, gói quà đặt lại mỗi ngày.
• Mua gói Ưu Đãi Bát Quái 1 sẽ xuất hiện gói Ưu Đãi Bát Quái 2.
Tên gói
Vật phẩm
Giá VNĐ
Ưu Đãi Bát Quái 1
Vàng x60, Vé Thông Bảo x5, Ngọc Truyền Thừa-Cực x4, Túi Tài Nguyên Xây Thành Lv2 x5
20,000 vnđ
Ưu Đãi Bát Quái 2
Vàng x60, Vé Thông Bảo x5, Ngọc Truyền Thừa-Cực x10, Túi Tài Nguyên Xây Thành Lv3 x10, Tăng Tốc Thường 15 phút x10
50,000 vnđ

3. Tài Nguyên Ưu Đãi
• Gói quà chỉ bán trên trang web pay.zing.vn.
• Xuất hiện cùng lúc 3 gói, mỗi gói có thể mua 1 lần, thời gian đặt lại 00:00 sáng hàng ngày.
Tên gói
Vật phẩm
Giá VNĐ
Tài Nguyên Ưu Đãi 1
Vàng x60, Quà 5000 Gỗ x20, Quà 5000 Đá x20
20,000 vnđ
Tài Nguyên Ưu Đãi 2
Vàng x180, Quà 15000 Gỗ x15, Quà 15000 Đá x15
50,000 vnđ
Tài Nguyên Ưu Đãi 3
Vàng x300, Quà 50000 Gỗ x10, Quà 50000 Đá x10
100,000 vnđ

4. Gói Thần Binh (Thanh Nang Thư + Tây Lương Binh Phù)
Giai đoạn 1: từ ngày 24/06 – 26/06. Chỉ mua 1 lần.
Tên gói
Vật phẩm
Giá VNĐ
Diệu Thủ Hồi Xuân
Vàng x3280, Thanh Nang Thư x1, Bạc x800.000, Đá Cường Hóa x88, Đá Tinh Luyện x88
1,000,000 vnđ
Giai đoạn 2: từ ngày 27/06 – 30/06. Chỉ mua 1 lần.
Tên gói
Vật phẩm
Giá VNĐ
Bắc Kinh Hùng Phong
Vàng x3280, Tây Lương Binh Phù x1, Bạc x800.000, Đá Cường Hóa x88, Đá Tinh Luyện x88
1,000,000 vnđ

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long