[Sự kiện] Thẻ tháng

Thẻ tháng

Thẻ Tháng trong Tân Ngọa Long là một hình thức gói quà giúp cung cấp cho Chúa Công một lượng quà ngay lập tức và mỗi ngày sau đó trong thời gian hiệu lực của Thẻ Tháng. Thẻ Tháng bao gồm 3 loại thẻ khác nhau đó là Chiêu Hiền Đãi Sĩ, Bổng Lộc Thiên TửChiêu Hiền Lệnh.


♦ Chiêu Hiền Đãi Sĩ
• Mỗi lần mua Chiêu Hiền Đãi Sĩ, Chúa Công có thể lập tức nhận 180 Nguyên Bảo và Chiêu Hiền Đãi Sĩ có hiệu lực 30 ngày.
• Trong thời gian Chiêu Hiền Đãi Sĩ có hiệu lực, mỗi ngày đăng nhập Chúa Công có thể nhận 128 Nguyên Bảo. Thời gian cập nhật 0h mỗi ngày (GMT +7).
• Chú ý:
¤ Khi thời gian hiệu lực của Chiêu Hiền Đãi Sĩ vẫn còn, Chúa Công mua tiếp thì tổng thời gian hiệu lực sẽ được cộng thêm 30 ngày và nhận 180 Vàng cho mỗi lần gia hạn thành công.
¤ Chiêu Hiền Đãi Sĩ có thể mua nhiều lần để gia hạn thời gian hiệu lực và không giới hạn số lần mua.

♦ Bổng Lộc Thiên Tử
• Mỗi lần mua Bổng Lộc Thiên Tử, Chúa Công có thể lập tức nhận 300 Nguyên Bảo và Bổng Lộc Thiên Tử có hiệu lực 30 ngày.
• Trong thời gian Bổng Lộc Thiên Tử có hiệu lực, mỗi ngày đăng nhập Chúa Công có thể nhận 200 Nguyên Bảo. Thời gian cập nhật 0h mỗi ngày (GMT +7).
• Chú ý:
¤ Khi thời gian hiệu lực của Bổng Lộc Thiên Tử vẫn còn, Chúa Công mua tiếp thì tổng thời gian hiệu lực sẽ được cộng thêm 30 ngày và nhận 300 Vàng cho mỗi lần gia hạn thành công.
¤ Bổng Lộc Thiên Tử có thể mua nhiều lần để gia hạn thời gian hiệu lực và không giới hạn số lần mua.

♦ Chiêu Hiền Lệnh
• Mỗi lần mua Chiêu Hiền Lệnh, Chúa Công có thể lập tức nhận 300 Nguyên Bảo và Chiêu Hiền Lệnh có hiệu lực 7 ngày.
• Trong thời gian Chiêu Hiền Lệnh có hiệu lực, mỗi ngày đăng nhập Chúa Công có thể nhận 3 Sổ Chiêu Hiền. Thời gian cập nhật 0h mỗi ngày (GMT +7).
• Chú ý:
¤ Khi thời gian hiệu lực của Chiêu Hiền Lệnh vẫn còn, Chúa Công mua tiếp thì tổng thời gian hiệu lực sẽ được cộng thêm 7 ngày và nhận 300 Vàng cho mỗi lần gia hạn thành công.
¤ Chiêu Hiền Lệnh có thể mua nhiều lần để gia hạn thời gian hiệu lực và không giới hạn số lần mua.

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long